Indholdsfortegnelse

Puisa - videokonsultations app - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din computer, smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

Appen er udviklet af:

Det Grønlandske Sundhedsvæsen (Sundhedsvæsenet), Jens Kreutzmannip aqq. 11, Postbox 1001, 3900 Nuuk i samarbejde med Medconnect Aps, Titangade 11, 2200 København N, Danmark.

Formålet med appen er at afholde videokonsultationer mellem patienter i eget hjem og en sundhedsenhed, som vil betyde lettere adgang til sundhedsydelser for den enkelte patient.

Rettigheder

Sundhedsvæsenet stiller appen til rådighed for dig som bruger.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Sundhedsvæsenets immaterielle rettigheder.

Sundhedsvæsenets ansvar

App’en kan frit downloades til din smartphone eller tablet og anvendes i forbindelse med, at du aftaler en videosamtale med en sundhedsenhed.

Sundhedsvæsenet har således ikke noget ansvar for skader, du som bruger måtte rammes af i din brug af appen. Desuden er Sundhedsvæsenet ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

Sådan fungerer appen

Puisa - konsultations appen bruges til at afholde en videokonsultation mellem dig og en sundhedsenhed. Du kan kun bruge appen, hvis du har en planlagt aftale.

Når du installerer Puisa – konsultations appen, skal du give tilladelse til, at appen må bruge mikrofon og kamera på telefonen. Det er de funktioner, der skal bruges for, at du og sundhedspersonalet kan se og høre hinanden ved videosamtalen.

Hvis du ikke kan se din aftale, den aktuelle dag, skal du kontakte Sundhedsvæsenet på det telefonnummer, som er oplyst i din indkaldelses-SMS eller indkaldelses-mail.

Har du tekniske problemer, kan du finde hjælp her. Du kan også kontakte Sundhedsvæsenet på mail sund@peqqik.gl eller på telefon 344334 på hverdage fra kl. 9-16.

Behandler appen personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

I Puisa – konsultations appen behandler vi oplysninger om dit navn, CPR-nummer, ip-adresse samt en log over din brug af løsningen, samt information om, hvilket hospitalsafsnit eller ambulatorie du er henvist til.

Opdatering af appen

Sundhedsvæsenet kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.

Sundhedsvæsenet kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

Web-løsning

Løsningen kan også tilgås via en browser. Da brug af denne type løsninger kan være forbundet med muligheden for at man kan være hacket, så er det vores klare anbefalinger at man bruger opdaterede pc’er med antivirus og opdaterede firewall.

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Sundhedsvæsenet på ethvert tidspunkt, ligesom de til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store og på Google Play.

Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til sund@peqqik.gl.

Privatlivspolitik

Fordi Sundhedsvæsenet behandler personoplysninger om dig, har du ret til en særlig information. Denne information skal hjælpe dig til at forstå, hvilke personoplysninger der behandles, hvad der er formålet mm.

Hvis du ikke ønsker, at der behandles personoplysninger om dig, kan du ikke bruge app’en.

Sundhedsvæsenet er dataansvarlig

Sundhedsvæsenet er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig, når du bruger hjemmesiden eller app’en. At være dataansvarlig betyder, at Sundhedsvæsenet har ansvar for, at der kun sker lovlig behandling af personoplysninger, samt at personoplysningerne behandles og opbevares fortroligt og sikkert.

Hvis du ønsker at kontakte Sundhedsvæsenet, er kontaktoplysningerne beskrevet herunder:

Jens Kreutzmannip aqq. 11
Postbox 1001
3900 Nuuk
Telefon: 344000
Mail: sundhedsledelsen@peqqik.gl

Formålene med behandlingen af personoplysninger om dig

Dine personoplysninger sikrer, at der etableres en direkte videokontakt til den sundhedsenhed, som du er henvist til.

Typer af personoplysninger der behandles

Som udgangspunkt behandles der kun de personoplysninger, som er relevante for netop dit forløb. Der kan fx behandles følgende typer af personoplysninger: Se herunder.

  • Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer.
  • Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger"): I dette tilfælde kan det være navnet på den sundhedsenhed, som du er henvist til.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger om dig

Der er forskellige regler, der gør det lovligt at behandle personoplysninger om dig fra hjemmesiden eller app’en.

Reglerne er beskrevet nedenfor:

  • Til brug for den almindelige patientbehandling behandles personoplysninger på baggrund af Sundhedsloven
  • Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger af 14. oktober 2016

Hvor kommer dine personoplysninger fra

På baggrund af din brug af hjemmesiden eller app’en behandles udvalgte personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan komme forskellige steder fra. I kontakten med dig, indhentes der ikke flere personoplysninger end nødvendigt. Nedenfor er det beskrevet, hvor personoplysningerne bl.a. kan komme fra:

  • fra dig selv
  • fra andre sundhedspersoner, kommunen m.fl.

Modtagere eller grupper af modtagere

Det er kun den leverandør, der har leveret systemet, der muliggør videosamtaler, som vil kunne se, at der har været en videokontakt mellem dig og den enkelte sundhedsenhed. Leverandøren kan hverken se eller høre, hvad du har talt med sundhedsenheden om.

Brug af databehandlere

Sundhedsvæsenet bruger eksterne leverandører til at løse opgaver. Der udarbejdes databehandleraftaler med disse leverandører. I databehandleraftalen er der en beskrivelse af, hvordan leverandøren må behandle Sundhedsvæsenets personoplysninger. Med databehandleraftalen er der sikkerhed for, at personoplysningerne behandles sikkert og fortroligt.

Hvis leverandøren bruger underleverandører, indgås der en underdatabehandleraftale med disse underleverandørere, så der er sikkerhed for, at de også behandler personoplysningerne sikkert og fortroligt.

Sikkerhed

Sundhedsvæsenets måde at indhente, bruge og videregive personoplysninger på, skal overholde principperne i den gældende lovgivning. Det betyder, at Sundhedsvæsenet kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke til det. Sundhedsvæsenet indsamler og behandler kun personoplysninger til konkrete saglige formål. Det kan fx være patientbehandling, sundhedsplanlægning og sociale botilbud.

Sundhedsvæsenet behandler kun de personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til. I Sundhedsvæsenet er det et mål at have det højeste niveau af sikkerhed, hvad angår beskyttelsen af personoplysninger. Derfor har Sundhedsvæsenet både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som skal sørge for, at dine personoplysninger ikke mistes, ødelægges, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Arbejdet med informationssikkerhed i Sundhedsvæsenet sker med afsæt i ISO27001. ISO-standarderne er internationale standarder til etablering af et ledelsessystem for informationssikkerhed. Efter ISO-standarderne skal arbejdet med informationssikkerhed ske på baggrund af en risikobaseret tilgang. Det betyder, at tilgangen til standarden skal tage udgangspunkt i den enkelte organisations risikoprofil, og at der skal implementeres netop de sikkerhedsforanstaltninger og kontrolprocedurer, der er passende for den enkelte organisation.

Opbevaring af dine personoplysninger

På peqqik.gl kan du læse mere om, hvor lang tid Sundhedsvæsenet opbevarer personoplysninger om dig.

Dine rettigheder når der behandles personoplysninger om dig

Når der behandles personoplysninger om dig, har du en række rettigheder. Du kan læse mere om disse rettigheder på peqqik.gl.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Sundhedsvæsenet behandler dine personoplysninger på. Hvis du vil klage til Datatilsynet skal det ske via deres formular. Du finder formularen på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside.